INFORMATOR DLA LEKARZY

 
Hospicjum Pomorze Dzieciom prowadzone przez Fundację Pomorze Dzieciom zapewnia domową opiekę paliatywną i hospicyjną dzieciom i młodym dorosłym z terenu województwa pomorskiego, zamieszkującym  do 100 km od Gdańska.
 
Kierujemy się zasadą:
 
skoro nie możemy dołożyć dni do życia naszych dzieci, dołóżmy życia do Ich dni!
 
 

Czym jest opieka paliatywna?

Opieka paliatywna i hospicyjna to wszechstronna, całościowa opieka oraz leczenie objawowe. Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę̨ jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień́ psychicznych, duchowych i socjalnych.
 

Zasady opieki paliatywnej

 • Służenie najlepszym interesom Dziecka.
 • Szacunek dla życia, godności i autonomii Dziecka.
 • Akceptacji nieuniknionej śmierci jako naturalnego zakończenia nieuleczalnej choroby.
 • Niestosowaniu uporczywej terapii w celu przedłużania życia.
 • Niestosowaniu eutanazji w celu skrócenia życia.
 

Wskazania do opieki

Wskazaniem do opieki są nieuleczalne, niepoddające się̨ leczeniu przyczynowemu, postępujące schorzenia, które ograniczają życie, prowadzą do przedwczesnej śmierci Dziecka, młodego dorosłego.
Szczegółowy wykaz jednostek kwalifikujących do pediatrycznej domowej opieki paliatywnej znajduje się na kolejnych stronach informatora  (zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń́ gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej).
 
Skierowanie do hospicjum
 

Ogólne warunki kwalifikowania pacjenta do domowej opieki paliatywnej

Decyzja o odstąpieniu od reanimacji może być podjęta przez szpitalne konsylium lekarskie przed wypisaniem Dziecka ze szpitala w wypadkach o jednoznacznie złym rokowaniu
choroba jest nieuleczalna, postępująca i obarczona wysokim ryzykiem przedwczesnej śmierci;
zakończono leczenie przyczynowe, a lekarz dotychczas opiekujący się Dzieckiem oraz  rodzice są przekonani, że w najlepszym interesie Dziecka będzie odstąpienie od leczenia w szpitalu i rozpoczęcie opieki paliatywnej w domu;
rodzice lub opiekunowie są w stanie zapewnić całodobową opiekę nad Dzieckiem w domu;
pisemna, świadoma zgoda na opiekę rodziców/opiekunów, a powyżej 16 r.ż. również pacjenta jeśli stan jego zdrowia pozwala na wyrażenie zgody;
pozytywna kwalifikacja do opieki paliatywnej w warunkach domowych przeprowadzona przez lekarza Hospicjum Pomorze Dzieciom po wizycie konsultacyjnej – szczegóły poniżej’
skierowanie do Hospicjum Pomorze Dzieciom wystawione przez lekarza dotychczas prowadzącego Dziecko (lekarza ze szpitala, w którym Dziecko było leczone lub lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej) – wzór w załączeniu i do pobrania ze strony hospicjum www.pomorzedzieciom.pl;
skierowanie powinno w szczególności zawierać:
o rozpoznanie (według ICD10) i stwierdzenie, że choroba jest nieuleczalna i zakończono postępowanie mające na celu wyleczenie choroby (leczenie przyczynowe).
 
 

KONSULTACJA LEKARZA HOSPICJUM

1.  Zgłoszenie
zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie w godzinach 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku,
a w sytuacjach szczególnych całodobowo pod numerami telefonów:
 • lekarza dyżurnego 512-170-227
 • dyrektora medycznego 512-170-733

 

przyjęcie zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem Dziecka pod opiekę Hospicjum Pomorze Dzieciom.

 
2.  Termin
Po przyjęciu zgłoszenia ustalany jest termin konsultacji, która odbywa się na oddziale szpitala, w którym obecnie przebywa pacjent lub w domu pacjenta. Jeśli pacjent przebywa w szpitalu prosimy o zgłaszanie pacjenta z około tygodniowym wyprzedzeniem. Umożliwi to ustalenie dogodnego terminu konsultacji, przygotowanie się (zabezpieczenie sprzętowe i organizacyjne) od przyjęcia pacjenta a jednocześnie rodzice będą mieli dodatkowy czas na podjęcie decyzji.
 
3.  Cel konsultacji
 • celem konsultacji jest poinformowanie rodziców, opiekunów o zasadach opieki hospicyjnej i zweryfikowanie ich oczekiwań;
 • kwalifikacja do opieki paliatywnej dokonana przez lekarza hospicjum;
 • poinformowanie o innych możliwościach uzyskania pomocy.
 
 

OGÓLNE ZASADY OPIEKI HOSPICJUM POMORZE DZIECIOM

 • przy przyjęciu pod opiekę Hospicjum Pomorze Dzieciom rodzina otrzymuje numery telefonów do zespołu dyżurnego hospicjum, który jest gotowy do udzielenia całodobowych porad telefonicznych w każdym dniu tygodnia i w razie potrzeby przyjedzie do Dziecka z wizytą;
 • każdy Podopieczny ma swój prowadzący zespół: pielęgniarkę oraz lekarza hospicjum,
 • każde Dziecko odwiedzane jest:
  • minimum 2 x w tygodniu przez pielęgniarkę,
  • minimum 2 x w miesiącu przez lekarza,
 • liczba wizyt zespołu hospicjum może być większa, jeśli stan Dziecka tego wymaga,
 • w skład zespołu hospicyjnego poza pielęgniarkami i lekarzami wchodzą również fizjoterapeuci, psycholog (częstotliwość ich wizyt jest ustalana indywidualnie zależnie od potrzeb); jeśli stan Dziecka na to pozwala zapewniamy rehabilitację raz w tygodniu,
 • wizyty pracowników hospicjum domowego odbywają się po uzgodnieniu z pacjentem lub rodziną,
 • sprzęt medyczny: ssak, inhalator, koncentrator tlenu jest udostępniany bezpłatnie.
 
Celem opieki nie jest przedłużanie ani skracanie życia, ale poprawa jego jakości. Celem jest ochrona Dziecka przed uporczywą terapią i działaniami jatrogennymi, zaspokajanie potrzeb fizycznych, psychicznych, duchowych chorego Dziecka i jego rodziny oraz wsparcie dla rodzin w okresie żałoby po stracie Dziecka.
Pracownicy Hospicjum Pomorze Dzieciom nie będą stosowali metod przedłużających życie oraz metod, które mogą stanowić uporczywą terapię (jak: resuscytacja krążeniowo-oddechowa, przetaczanie preparatów krwiopochodnych, dożylne, domięśniowe podawanie antybiotyków, itp).
Stosowane będzie wyłącznie leczenie objawowe mające na celu zmniejszenie cierpienia, poszanowanie godności Dziecka.
Dziecko będące pod opieką hospicjum pozostaje jednocześnie pod opieką poradni specjalistycznych. Zespół hospicjum czynnie angażuje się w komunikację  ze specjalistami opiekującymi się Dzieckiem.